این نقش تشخیص دانه های مار را ساده می کند

هر دودمان به نواحی مختلف ایران مهاجرت کردند و پس از فتح صفویان، رهبران آن‌ها به حکومت منطقه منصوب شدند. از این رو استاجلو در آذربایجان و بخشی از عجم و کرمان در عراق ساکن شد; قهرمانلو در شیروان; شاملو در خراسان ساکن شد و تکلو اصفهان، همدان و بخش‌هایی از عراق عجم را فتح …

ادامه مطلب