ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

در همین مدل پمپ دوزینگ هم از به عبارتی مکانیسم دیافراگم به کارگیری میشود. جريان توربولنت مي تواند موجب ساخت لرزش هايی سبب ساز و بیرون شدن پمپ از مدار شود که به آن اصطلاحا می گوینداوت شده. ممکن می باشد برخی از نصیب های پمپ سائیده شده است. یک پمپ دوز باید مدام اذن تهیه و تنظیم نرخ جریان را به شکل خطی بدهد و طراحی آن می بایست تکرارپذیری، تکرارپذیری و فشار حجم جابجا شده را تضمین کند. پاره ای که می بایست به طور کلی در فرآیند دوز شود به متغیرهای تصفیه بستگی دارد، مثل جریان آبی که بایستی تصفیه شود، کیفیت آب و هدف آیتم حیث اصلی محصول دوز شده. میزان مرغوب بودن یک اصل مطلق و غیرقابل گفتگو است. نیروی محرکه بیشتر پمپهای دوزینگ از یک موتور الکتریکی AC اهمیت بدور اثبات تأمین میشود. اژکتورها دستگاهی میباشند که گازها و بخارات را از یک فضای خالی خارج کرده و آن ها را به جهت تخلیه کردن در یک فشاری بالاتر متراکم نموده. همینطور سیستم آببندی پمپ دیافراگمی به شکلی هست که هیچ دسته نشتی ندارد و به این برهان می توان به جهت سیالات سمی و خورنده از آن به کار گیری کرد. دوزینگ پمپ ها به دو طرز دستی و اتوماتیک توان کنترل شدن دارند و با اینکه طرز دستی آن ظریف می باشد، ولی به جهت مواقعی که میزان تزریق متناسب اصلی زمانه نیاز به تغییر و تحول دارااست از گونه اتوماتیک پمپ آب آدینه آن به کار گیری شود. از پشتیبانی برنامهریزی گرفته تا راهاندازی کارخانه، تا سرویس ها تعویض پر سرعت و آسان دستگاه در سراسر جهان، سرا در تمام فرآیند پروژه پشتیبانی میکند. ٢ -حداكثر بدور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب میزان (حجم جابجائي) در سرعت پمپ ( تعداد كورس دردقيقه) . در همه دوزینگ پمپ ها می اقتدار با تغییر‌و تحول کورس، نسبت دبی را تغییر تحول داد. او‌لین پمپ های سانتریفیوژ در آخرها قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بوسیله مهندسین فرانسوی و ایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (1732). در نصفه های قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهای رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان زیر می باشد، موجب این شدکه پمپ های سانتریفیوژ اهمیت استقبال بیشتری روبرو شوند و منزلت وسیعتری در صنعت دوزینگ پمپ سرا پیدا کنند.