مضرات استفاده از لوازم آرایشی بی کیفیت چیست؟

خیلی از دختران و زنان میباشند که زمان پیرایش به پوست رخ خود بیشتر از هر چیز دیگری فکر می‌کنند و دوست دارند پوستی صاف و یکدست داشته باشند. خرید کردن محصولات آرایشی همواره یکی از دغدغه های خانم ها بوده است؛ چرا که انقدر تنوع برند و میزان مرغوب بودن در بازار لوازم های آرایشی مضاعف شده می باشد که خانم ها را در هنگام خریدمحصولات آرایشی گیج می کند. دولت مطلقة تازه که به زنان هم به چشم سربازانی مطیع می­نگریست، در حوزة مناسبات بین دو جنس نیز به بازتولید نظم خانوادگی و اجتماعی دیرین دست زد و زنان را این توشه با عناوینی چون ملکه­های زیبا، مادر‌ها مدرن، همسران مترقی و مهندسان منزل در نقشهای سنتی خویش ابقا و سامان تن را به دغدغه­ای مستمر برای آنان بدل کرد. به‌این معنا که طرح رهایی زنان، سوای مشارکت فعال جمعیتها و گروههای مستقل زنان، همچنین مهم رویکردی مردانه به مسئلة زن اجرا شد، طرحی محافظهکارانه که هدف نهاییاش تربیت زنان بهعنوان مادرانی خوب، همسرانی اروپایی­شده و دیدنی و شهروندانی مطیع بهمثابة سربازانی وطنپرست بود. گفتگو زن و مادر جدید که بنا بود نگهدارنده سنن ملی و ارزشهای خانوادة سنتی باشد و همینطور نسلی وطنپرست، مطلع و مترقی پرورش دهد، در ایران، مصر، ترکیه و حتی هند و مراکش و ژاپن، هم زمان حیاتی شکلگیری جنبشهای ناسیونالیستی در اوایل قرن بیستم، هم از طرف فمنیستها و نیز دولت مطرح شد. اهمیت آغاز دوره ناصری و شناخت اصلی فرهنگ وتمدن جدید، بهتدریج نهتنها سازوکارها و فوت‌و‌فن ایجاد تغییر تحول و اصلاح در تن دگرگون شد، بلکه ایدهآلهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه تن نیز کمکم تغییر و تحول یافت و تعریف ها در عرصه آن متحول شد. هرچند آنچه زنان به دنبالش بودند دارای آنچه در نهایت در سیاستهای دولتی متجلی شد تفاوت داشت. الگوها و ایدهآلهای فرهنگی­ای که دربارة مختصات زیبایی اندام و چهرة زنان رخ می­گیرد از عصری به دوره دیگر و از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت است. این تصور نو که آرمانش­ زور ارزش­های زیبایی جهان غرب بر تن زن ایرانی بود، تحولی اساسی در سبک زندگی زنان ساخت کرد و آن ها را به سمت مصرفی شدن و اعتنا به ظاهر پیش برد. در دوره مدرن البته تکثیر گستردة الگوهای فرهنگ و تمدن غربی و اما صنعت زیبایی، تعریف ها مختلفی از زیبایی به دست بخشید و در شکل­گیری هویت زن جدید، به­ویژه در بین زنان طبقة بالا و متوسط شهرنشین، نقش مؤثری ایفا کرد. در فضای مصاحبه دولت مطلقة مدرن رضاشاهی هم کلیدی دریافت الگوهای غربی و همچنین تحقیر فرهنگ وتمدن و سنن ساکن تصویر جدیدی از زن ایرانی رخ گرفت که متأثر از ناسیونالیسم باستانگرا و همچنین فمنیسم دولتی یک پای در سنت و پای دیگر در تجدد داشت. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد لوازم آرایشی اصل در بانه بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.