عایق الکتریکی چیست؟

در همین موارد درصورتیکه اتصال کوتاه به آتش سوزی، الکتریسیته گرفتگی یا این که خلل در عمل و بهره برداری نیانجامد، می توان مسافت خزشی را حیاتی مسافت هوایی برابر گرفت. اضافه ولتاژهای موقتی و اضافه ولتاژهایی که به علت کار خود تجهیزات به وجود می آیند، برحسب دفعات و مدت زمان برقراری، اندک و بیش در ایجاد مسير هادی در مرحله عایق مؤثرند. البته در صورتی که امکان جرم ذرات آب به طور مکرر دراین فواصل وجود داشته باشد، خطر احتمال ایجاد مسير هادی در سطح عایق ارتقاء می یابد. مهم خشک شدن سطح آلوده، مسير جریان گرد‌همایی سطحی بر روی سطح عایق قطع می شود، حال در صورتی که جریان نشت سطحی از میزان معینی اکثر باشد، ریزقوس هایی در این مسیر ساخت می شود. در صورتی که امپدانس مدار خیلی تبارک باشد، وسیله حفاظت در برابر بیشتر جریان فعالیت نمی کند و سبب ساز به آتش سوزی می شود. از آنجا که الکترون ها ایستا میباشند و به راحتی آزاد نمی شوند، جریان نمی تواند به راحتی عبور کند. در این رخ اگر وسیله حفاظت در برابر بیش تر جریان خیلی پر سرعت کار کند، یا این که حتی جریان را محدود کند، انرژی آزاد شده به قدری مضاعف هست که به صدمه مکانیکی (فشار) و آتش سوزی می انجامد. فواصل خزشی که در مجاورت المان گرمازا یا این که اجزاء مهم تلفات حرارتی قرار می گیرند به علت خشک شدن پر سرعت مرحله عایق، عایق ها الکتریکی کمتر آسیب پذیرند. براساس اعلام ستاد نانو،امروزه با ترقی صنعت، بعدها تراشههای الکتروشیمیایی، الکترونیکی و اپتوالکترونیکی نیز رو به ریز شدن هستند. از همین رو حتی در نصیب های متعدد تجهیزات برقی واحد نیز ممکن است فواصل خزش از نیز متعدد باشند. درصورتیکه مقدار جریان های نشتی که به قسمت های در دسترس می رسد از میزان جریان آستانه درک اکثر باشد و انسانی که اهمیت ارتباط الکتریکی مهم زمین است، این قسمت های در دسترس را لمس کند، می تواند دچار برق گرفتگی شود. در همین رخ میزان صدمه و آسیبی که به عایق جامد می برسد به مقدار جریان اتصال کوتاه و مشخصه های وسیله حفاظت در برابر بیش تر جریان، متعلق است. اگر امپدانس مدار به قدر به اندازه کوچک باشد به اتصال کوتاه و عمل کردن وسیله حفاظت در برابر بیش تر جریان سبب ساز شود. دوش و چشم شوی اضطراری; شیلد ایمنی حفظ کننده صورت; عینک و گاگل ایمنی; حفاظت دست و بازو. همینطور یک عایق عالی می بایست بتواند ولتاژ اعمالی را به خوبی تحمل و در اثر آن خواص عایقی خویش را از دست ندهد.