راهنمای نگارش مقاله – مجله پژوهش سلامت

عنوان نوشته به انگلیسی حیاتی قلم Times New Roman فونت ۱۶ و پر رنگ (Bold) نوشته شود. پ-مهلت ارائهی نوشته دانشجویان کارشناسی ارشد،حداکثر شش ماه پس از دفاع می باشد که اهمیت تقاضای دانشجو و تأیید معلم راهنما و معاونت پژوهشی شش ماه دیگر قابل تمدید میباشد. نویسنده مسؤول باید پس از دریافت نظرات داوران، اصلاحات درخواست شده به وسیله داوران را تأمین و ظرف ۲ هفته به دبیرخانه مجله ارسال نماید. در اینجا می اقتدار علت وقوع یا این که عدم وقوع مسایل را مشاجره کرد. شماره منابع به ترتیب به کارگیری در متن، به رخ قدرت آورده میشود. در صورت عدم پذیرش اهم عوارض به نویسنده منعکس می شود . درمقالاتی که بیش از ۴ نویسنده دارند، نام ۳ نویسنده نخستین ذکر شده و آن‌گاه عبارتet al آورده شود.اگر صفحه ها نشریه خارجی در کلیه شماره های یک سال به صورت پی درپی شماره گذاری میشود، ماه و شماره (issue) قابل حذف می باشد . نمونه آدرس یک نوشته خارجی براساس معاهده ونکوور Hayakawa S, Nakajima N, Karasaki M, Yoshimago H, دانلود مقاله غنی سازی شیر Arakawa Y. Serological finding in saliva PCR. مثال آدرس بخشی نامه یا این که خلاصه مقالات همایش ها و کنگرهها براساس معاهده ونکوور Anderson JC. این مقالات شامل قسمتی (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث، عاقبت گیری، تقدیر و سپاس و بخش منابع است. مسئولیت صدق منابع بر عهدهی نویسنده است. • مسئولیت صدق و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در رخ عدم ذکر اسم ایشان در بخش نهایی و پاسخگویی به هر نوع ادعای حقوقی در گزینه حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده (گان) است. کلیه مسئوليت هر مطلب منتشرشده، شامل صحت و معتبر همه مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به خلق و خوی در پژوهش بر عهده نويسنده (نويسندگان) است. یافته ها: در همین قسمت از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود. از واحد SI استفاده کنید. از مقیاس های قابل قبولی استعمال کنید. در ارایه عکس های نسخه برداری شده استعمال از رزولوشن حداقل ۶۰۰dpi ضروری است. میتوانید به معادلات در رفرنسهای بعدی در داخل متن اهمیت استفاده از شماره نسبت دادن کنید. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما دانلود مقاله ی پزشکی.