جی پی اس،دستگاهی برای موقعیت یابی – ? 09120808168?

در همین کانال 30 استان حضور دارا هستند که استان تهران دارای 184 هم­انتشاری که 100 آیتم آن درون استانی است، مرتبه اولیه هم­انتشاری باطن استانی و فی مابین استانی را به خود اختصاص دیتا جی پی اس ضعیف است است. در این نتورک استان خوزستان اهمیت 50 هم­انتشاری که 17مورد آن داخل استانی است بیشترین تعداد هم­انتشاری و نیز بیشترین تعداد ارتباط بین استانی را داشته­است، پس از استان خوزستان، استان اصفهان کلیدی 24 هم­انتشاری که 11 آیتم آن درون استانی است، بیشترین مقدار هم­انتشاری را داشته است. بررسی همکاران صنعتیِ دانش گاه در هم­انتشاری حاکی از آن هست که اهمیت این که تعداد این واحدها بسیار است، ولی بخش اعظم آنها صرفا یک نشر مشترک حساس دانش گاه داشته­اند، که این یک پژوهش می­تواند مضاعف اتفاقی و سوای برنامه­ریزی انجام شده باشد. بر این پایه در این پژوهش ارتباط دانشکده و صنعت بر پایه شاخص هم­انتشاری در نشریات فارسی نمایه شده در پایگاه استنادی علم ها جهان اسلام در سال 1394 گزینه مطالعه قرار گرفته است. نتیجه های به دست آمده از همین پژوهش نشان بخشید که در سال 1394، 270 مقاله حاصل هم­انتشاری دانش گاه و صنعت به چاپ رسیده است که در آن‌ها 94 واحد دانشگاهی و 150 واحد صنعتی همکاری داشته­اند. تصویر 1 نقشه فضایی شبکه همکاری فی مابین دانشکده و صنعت را در کشور ایران در سال 1394 را فی مابین تمام استان­های کشور، نشان می­دهد. دوچرخه سوارها، ماجراجویان و اشخاصی که پیاده اقدام به حرکت می کنند به طور گسترده در حالا به کارگیری سیستم GPS به جای نقشه های کاغذی و قطب نماهای متعارف هستند. البته به عبارتی طور که ذکر شد هدف از اختراع جی پی اس برای کاربرد های نظامی بود، بدین ترتیب به جهت از فعالیت انداختن آن، راههایی ایجاد شد. در آن زمانه مرکز سرویس ها مشتریان ایران جی پی اس یکی از برترین مرکزها مجهز به نصاب سیار در مرزوبوم بود و همین امکان را مهیا مینمود تا در دست کم دوران ممکن به درخواستهای مشتریان رسیدگی شود. برای حل این خلل همین نقشه­ در دو دفعه کشیده­اشده­است: در دفعه اولیه کلیدی لحاظ نمودن هم­انتشاری­های استان تهران و نیز رابطه آن اهمیت بقیه استان­های سرزمین و در دفعه دوم بدون در حیث گرفتن هم­انتشاری­های استان تهران و نظر نمودن تهران فقط به عنوان رابط دربین سایر استان­های کشور. پس از استان تهران، حضور پررنگ استان خوزستان هم به لحاظ تعداد انتشارات و نیز به نظر رابطه حساس بقیه استان­های میهن در نقشه­ به وضوح دیده می­شود. به ادله امتیازهای ویژه استان تهران به عنوان پایتخت و هم حضور دانشگاه­های مادر در استان تهران و صنعت های متعدد، کسب درجه اولیه استان تهران در هم­انتشاری در بین دانشگاه و صنعت و ارتباط اهمیت سایر استان­ها بدور از انتظار نیست.