تقسیمبندیهای مختلفی برای شیر فشار شکن آب وجود دارد

3- شیر فشارشکن برنجی یورک به اتصال مطلوب (سایز اتصال “4/1) جهت کارگزاری گیج های میزان گیری فشار تجهیز شده اند ؛ به راحتی اساسی کارگزاشتن گیج اندازه گیری میتوان فشار زیر دست (خروجی) را مشاهده کرد. به مزایای شیر فشارشکن میتوان مواردی چون نصب و مراقبت آسان یا هزینه مناسب را بیش تر کرد. شیر فشارشکن برنجی یک ابزار ایمنی وجود ندارد ، خوب تر است که تمامی شیرهای اطمینان اضطراری در مسیر کارگزاری شود. در مواقعی که آبگرمکن در ادامه مسیر شیر فشارشکن برنجی وجود دارااست ، لازم میباشد یک مخزن انبساط دربین فشارشکن برنجی و آبگرمکن نصب شود. برای به کارگیری خوب تر و استمرار کاری سیستم ، اضطراری میباشد ، کارگزاشتن شیر فشارشکن برنجی مطابق راهبرد های پایین که همخوان اهمیت مقررات ملی و بنیادی مربوطه میباشد ، انجام شود. فشار خروجی تنظیم شده بوسیله کارگاه ۳ بار میباشد. لطفاً به درستی خاطر داشته باشید که به جهت پیشگیری از هرگونه زیان و ناکارآمدی احتمالی ، فشار زیر دست شیر فشارشکن برنجی نباید بالاتر از فشار کاری بیشینه دستگاه های نصب شده در کانال داخلی واحد باشد. جهت جلوگیری از سرو صدای بیش از میزان سفارش میشود که نسبت بیشینه فشار بالادست به فشارتنظیمی تحت دست (خروجی) از بیش از 2.5 واحد تجاوز نکند. همین جور ولو صنعتی به تیتر مثال ای از شیرهای کنترلی، در خطوط به مراد کمتر فشار سیال آیتم به کارگیری قرار می گیرد. مکان نما نشان دهنده جریان روز شیر می بایست حساس جهت جریان سیال در لوله مطابقت داشته باشد . 2- قبل از کارگزاشتن شیر فشارشکن برنجی ، جهت فلاش کردن سیستم و تخلیه هوای موجود در داخل لوله ها ، همه مجاری خروجی شیر فشار شکن فاراب را باز کنید. محل نصب شدن شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا نباید در معرض هوای سرد و یخ زدگی احتمالی باشد. از این رو ، میبایست به طریقی فشار آب باطن لوله های را کمتر داد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بیشتر در آیتم شیر فشار شکن قیمت لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.