ارث مرد بدون فرزند چه میشود؟

کسانی که از طریق خویشاوندی از متوفی ارث می برند در سه طبقه با توجه به درجات نزدیکی آنها با متوفی تقسیم بندی شده اند و مسائل و سهم هر کدام در قانون مشخص گردیده است. در مقالات قیلی به نکات ارث زن بدون فرزند پرداختیم اما باید دید تقسیم ارث مرد بدون فرزند چگونه است.

 

ارث مرد بدون فرزند

در رابطه با ارث مرد بدون فرزند می توان گفت که زن و مردی که در نکاح دائمی بوده اند به محض عقد ازدواج از همدیگر در کنار تمام طبقات وراث ارث خواهند برد مگر آنکه بین آنها عقد موقت بوده باشد یا در زمان فوت همسر در قید حیات نبوده باشند.

 

اگر مردی فوت کند و اولادی نداشته باشد و از او اموالی باقی مانده باشد یک چهارم اموال به همسرش و مابقی بین وراث دیگر تقسیم می گردد اما اگر اولاد داشته باشد یک هشتم اموال به همسرش خواهد رسید.

 

در صورت فوت مرد بدون اولاد اگر وصیت به ارث رسیدن همه اموال او به همسر کرده باشد این وصیت فقط در مورد یک سوم از اموال او جایز خواهد بود و مابقی بین وراث دیگر قابل تقسیم می باشد.

 

در تقسیم اموال مرد بدون اولاد به دلیل نبود فرزند طبقه اول یعنی پدر و مادر وی تنها وراث وی می باشند و ارث وی به سه قسمت و سهم مادر وی یک سوم و سهم پدر دو سوم مابقی خواهد بود.

 

ارث و سهم هر وراث بر طبق قانون ارث

ارث، ارثیه و ماترک همه به معنی آنچه از اموال متوفی باقی مانده است، گفته می‌شود. کسانی که از این ارث بهره مند می‌شوند و بین ایشان پس از تسویه دیون، تقسیم اموال می‌شود، وراث نامیده می‌شوند.

 بیشتر بخوانید: 

مشکلات تقسیم ملک قولنامه‌ای بین وراث

وراث:

نسب (پدر، مادر، فرزندان، دایی، عمو، خاله، عمه، پدربزرگ، مادربزرگ و …)

 سبب (زن و شوهر)

طبقات بر اساس قانون ارث

 

طبقه اول:

 همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان و در نبود فرزند، نوه یا نوه‌ها

طبقه دوم:

پدر بزرگ و مادربزرگ

 همسر متوفی

خواهر و برادر و در نبود ایشان فرزندان آن‌ها

طبقه سوم:

همسر متوفی، عمه، عمو، دایی، خاله متوفی و در نبود ایشان فرزندان آن‌ها

در نبودن افراد مذکور نوبت به عمه، عمو، خاله، دایی، پدر و مادر متوفی می‌رسد.

تقسیم ارث پدر

با فوت پدر، اگر همسرش زنده باشد، ابتدا مهریه و سهم‌ الارث او پرداخت می‌شود.

سهم‌الارث زن از شوهر در صورتیکه فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال و در صورت وجود فرزند یک هشتم اموال است. اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر خواهد بود.

اگر شخص متوفی علاوه بر همسر و فرزند، پدر و مادر نیز داشته باشد، هر کدام یک ششم ‌سهم‌الارث دارند. در صورتیکه فرزندی برای متوفی وجود نداشته باشد، مادر یک سوم ارث می‌برد و ما بقی اموال به پدر می‌رسد.

ارث مرد متاهل بدون فرزند در صورت تعدد زوجین

اگر متوفای مرد بدون اولاد چند زن عقدی داشته باشد و به جز این زنان وارثی نداشته باشد اموال به شکل مساوی بین آنها تقسیم می شود اما اگر به جز زنان وارث دیگری هم داشته باشد به هر کدام یک چهارم اموال متوفی خواهد رسید.

اگر زنی شوهرش فوت کند و مهریه وی توسط مرد پرداخت نشده باشد زن می تواند علاوه بر سهم خود مهریه اش را نیز از وراث دیگر طلب کند و ورثه باید مهریه را یا از اصل مال یا فروش اموال متوفی پرداخت کنند اما اگر مقداری از آن توسط مرد پرداخت شده باشد مابقی مهریه و پرداخت آن بر عهده وراث می باشد.

وسایل منزل خانه هم جزء اموال متوفی می باشد، اگر قبل از فوت منزل به طور قانونی به کسی منتقل شده باشد اما لوازم خانه باید بعد از انحصار ورثه بین وراث تقسیم شود.