وکیل مهریه/نکاتی که باید در خصوص مهریه و وکیل مهریه بدانید، وکیل مهریه کیست؟

چرا به نماینده قانونی برای اجرای مهریه نیاز داریم؟ اجرا گذاشتن مهریه از شیوه اجرای تصویب بهتر است یا این که از نحوه دادگاه خوب تر است؟ اگر در این مرحله، مرد به جهت پرداخت مهریه و جلب رضایت زن مبادرت نماید نیازی به پرداخت نیم عشر دولتی پیدا نخواهد کرد ولی در صورتی که مراحل اجرایی ادامه دار شود و سبب مزایده میزان دارایی مرد و یا پرداخخت میزان دارایی منقول توقیف شده مرد گردد، نیم عشر هزینه اجرایی، از زوج، دریافت شده و به حساب دولت واریز می گردد. قوانین کشورهای غربی، درباره ی مهریه و تضمین مالی ازدواج، شامل تنصیف بودجه زوج ( تعلق نیمی از دارایی های مرد به زن )، است. در واقع مهریه به تیتر یک پشتوانه و تضمین به جهت زوجه در نظر گرفته می شود و از مهمترین حقوق و دستمزد یک زن به شمار می آید از همین رو داشتن داده ها درست از آن برای هر زن و مردی ضروریست. طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی، در صورتی که نکاح دایم یا موقت در میان زوجین به هر عامل باطل شود و نزدیکی در بین زن و مرد حادثه نیفتاده باشد، زن حق دریافت مهریه ندارد. این را بایستی دانست که در شمار فراوانی از کشورها شمانت بسنده مالی، در هنگام عقد ازدواج از زوج به نفع زوجه، دریافت هزینه وکیل برای مهریه می شود. اما در صورتی که مهریه سپس از ازدواج گزینش گردد، به آن مهرالمثل یا این که مهرالمتعه گفته می شود. در صورتی که مهریه پیش از عقد و یا این که زمان عقد معلوم شود و در سند ازدواج ذکر گردد؛ به آن مهرالمسمی می گویند. به طور نمونه در صورتی که مهریه به صورت سکه انتخاب شده باشد، می بایست نوع و تعداد دقیق آن ذکر گردد و یا این که در صورتی که زمین یا این که آپارتمان باشد، ذکر مساحت دقیق و نشانی دقیق آن الزامی است. بر اساس قوانین دولتی در صورتی که مهریه ارزش اقتصادی نداشته باشد و یا نامعلوم باشد، مهر باطل میباشد اما در این صورت عقد فسخ نمی شود. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت کجا و طریق استفاده از وکیل مهریه زاده دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

مقالات جدید خواندنی  خرید استون ۹۸ درصد از علمی فیشر انجام شد