هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت سازنده می بایست دارای توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقا اقتدار هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که به جهت افزایش عجله و توان ماشین گزینه استعمال قرار میگیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید این مورد یکی از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به این استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن رخداد میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط دارای طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل دشوار و تهیدست به علم منحصر در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که ارزش اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید کردن یک ماشین پرقدرت و اصلی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌کنند که کارگزاری همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متمایز در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای سرعت و کارایی بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اساسی طراحی و ایجاد این قطعه اصلی دارد، روزگار و هزینهای هست که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از نظر محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می گردند و پروسهی انجام همین رخداد کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، سریع و آسانتر هست و همین مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.