دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

در شرایط ایده ال پمپ هایی را آیتم استعمال قرار می دهیم که همیشه در بهترین شرایط خود عمل می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک تولید کننده پمپی اخذ کنیم که بازدهی آن به الزامات گزینه نظر ما نزدیک باشد.و یا پیدا کردن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه حفظ نماید محال به نظر می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی انتخاب پمپها دارند.یک منش همین هست که پمپ مناسب را مشخص و معلوم نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر کنیم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود داراست همین فعالیت آیتم قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای دارای می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر قدرت ترمز، دست کم بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب قدرت موتور و حداکثر سرعت موتور. در سيستم دوم كه کل چاهها زیر عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارا هستند و لوله مكش کل چاهها اساسی يك كلكتور بهم دارای ارتباط است ممكن هست دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار نهاده مي شود استفاده نمود، در صورتيكه در سيستم نخستین بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، خاص آن چاه در نظر گرفت كه اين خویش ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه لحاظ برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. که هر یک از آن ها به جهت سیالات حیاتی خاصیت و وضعیت متمایز آیتم به کارگیری قرار می دوزینگ پمپ استیل گیرد. اما در هر رخ سرعت آن بیشتر از سرعت صوت می باشد. اهمیت دقت به دبی پمپ شیر تعیین می شود. پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه مدل كلي زيرطبقه بندي مي شوند: ۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston ۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger ۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. شتاب خطي پيستون بطور غير مستقيم روي میزان فلوي پمپ مفید هست از اين رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زياد باشد (تعداددوردردقيقه) ممكن است واجب باشد مقدار جابجايي Strokeپمـپ كـم شـود كـه اينكار باعث كاهش ظرفيت (فلو ) پمپ مي شود .هر چه غلظت (لزجت) مايع پمپ شونده بيشتر باشد ، براي لبریز شدن سيلندر از مايع به روزگار بيشتري نياز هست بدون آنكه مورد قضیه جدايي جريان و يا كانالي شـدن جريـان به وجود ايد و در نتيجه بايد بدور پمپ كمتر شود . ۳- رينگ هاي پيستون براي اب بندي مسافت بين پيستون وجداره سيلندر -4ولوهاي ورودي وخروجي به تیتر استدلال انقطاع ووصل كننده جريان مايع هستند. كـاربردفراواني دارا‌هستند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي فرآیند وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به عنوان پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي است . ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده دور ۹-سيستم روغنكاري قسمت هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن قدرت (توان ) ورودي ، راندمان و جايگاه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد.