خرید كرم مغذی صورت فارماسريز – داروخانه روشا

هدف از اجراي اين تحقيق مطالعه اثرات متقابل شوري خاك و مواد اصلاحي آلي بر رویش و جمعيت كرم خاكي آنسيك (Lumbricus terrestris L.) بود. مواد اصلاحي آلي اثر شوري بر كرم خاكي را تا ترازو اي تعديل و منجر افزايش کل شاخص هاي رویش کرم خاکي شدند. نتايج حاکي میباشد که شوري اثر مضر بر رویش و فعاليت کرم خاکي دارد. اوسرین در نگهداری و پیشگیری از عوارض ناشی از خشکی در پوست های افراد اهمیت اگزمای سرشتی (اتوپیک)، سن بالا، ایکتیوز، پسوریازیس و اگزمای دست و پا کاربرد وسیع دارد. اين آفت به رخ لارو سن اخیر در ساقه علف هاي هرز حاشيه مزارع زمستان گذراني مي نمايد. از بین ارقام مختلف برنج، رقم طارم محلي از حیث تعداد ساقه های آلوده در زمان های قبل و سپس از سمپاشي نسل اول و دوم، جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده نسبت به بقیه ارقام اساسی خیس بود. اساسی مقایسه متوسط ها مشخص شوید که در سال اول آزمايش تعداد ساقه هاي آلوده و کثیف قبل و بعد از سمپاشي نسل هاي اول و دوم، % جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده بخش اعظم بود. همچنین در فی مابین تیمارهای مختلف سمپاشي بيشترين آلودگی مربوط به تيمارهاي شاهد و نسل دوم سمپاشي و كمترين آن مربوط به تيمارهای 1، 2 و 4 بار سمپاشی بدست آمد که از نظر آماری هم در یک تیم قرار گرفتند. علاوه بر پیدایش بيشتر زايمان زودرس در مجموعه شاهد سن ختم بارداري نيز پايين تر و مرگ و مير پري ناتال نيز در تیم شاهد به طور معني داري بيشتر از تیم مورد بود.بحث و نتيجه گيري: باوجود اينكه تفاوت معني داري در ميزان پیدایش پره ترم ليبر بين دو تیم مشاهده نشد ولي ميزان بروز پره ترم ليبر در گروه شاهد بيشتر، سن بارداري كمتر و ميزان مرگ و مير بيشتر بود. نتايج نشان بخشید که افزايش شوري خاک موجب کاهش معني دار (p≤0.001) کليه شاخص هاي پرورش كرم خاكي شد. خاک شعف تيمار شده حیاتی بقاياي يونجه كمترين كاهش جمعيت كرم خاكي را در مقايسه مهم خاك تيمارنشده نشان داد. افزايش شوري از 0.49 دسي زيمنس بر متر (شاهد) به 8 دسي زيمنس بر متر موجب کمتر تعداد كرم هاي خاكي (32 درصد)، وزن تر كرم ها (54 درصد)، وزن خشك كرم ها (54 درصد)، ارتفاع كرم ها (25 درصد) و تعداد پيله ها (35 درصد) شد. 0.002) و قسمت تحتاني به طور میانگین 0.125 0.27±سانتي متر كمتر شد. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از ت کرم ابرسان صورتی نی نی سایت ، شما شاید می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

مقالات جدید خواندنی  "کلمه L" یک سری اصلی است که نیاز به بازبینی دارد