آییننامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

ماده76 ـ در اجرای ضابطه تشکیل و ضابطه تشکیلات وزارت، همگی افراد حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی مثل تولید، واردات، ترخیص، حمل و نقل، انبارش، نگهداشت، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش تجهیزات طبابت مکلف به همکاری تمام و ارائه مستندات درخواستی از گزاره توزیع و عرضه به سازمان، اداره تمام و دانشگاه یا این که کارشناسان یا این که بازرسان اعزامی به منظور اعمال نظارت­های رسمی و انجام بازدیدهای واجب می­باشند. ماده72ـ جواز نمونه نمایشگاهی: واردات و ترخیص مثال موقت تجهیزات طبابت و یا این که ایجاد شده بصورت مثال آزمایشی جهت بازاریابی، اکران و ارائه در نمایشگاهها پس از دریافت مجوزهای قانونی از اداره تمام بلامانع است و می­بایست در نمایشگاه به نحو مقتضی اطلاعرسانی و شناسایی شوند و فروش و عرضه همین اقلام قبل از زمان تبدیل وضعیت بهحالت ترخیص دائم و اخذ مجوز از اداره کل در دوران برگزاری نمایشگاه و پس از آن ممنوع میباشد. ماده71ـ درصورت بروز تخلف توسط افراد حقیقی یا حقوقی شرکتکننده و یا این که مسئول برگزاری نمایشگاه از مراتب مفاد همین آییننامه، موضوع بر شالوده دستورالعملهای ابلاغی توسط اداره کل ضمن مبادرت مطابق فصل تخلفات این آییننامه اساسی پیگیریهای قانونی و درصورت لزوم حساس هماهنگی مراجع ذیربط اقدام به تعطیلی غرفه خلاف کار و یا این که نمایشگاه نموده و طبق قوانین و مقررات اصلی متخلفین برخورد کند و مسئولیت جبران خسارات وارده به غرفه داران نمایشگاه با مجری برگزاری میباشد. ماده73ـ در نمایشگاههای تجهیزات پزشکی، مهم امکان توزیع و عرضه مستقیم، مجری برگزاری موظف به نامگذاری نمایشگاه مورد لحاظ بعنوان نمایشگاه عرضه مستقیم تجهیزات طبی مثل دندانپزشکی، مصرفی عمومی، مصرفی خانگی می­باشد و میبایست ضمن ارایه مدارک و مستندات و فهرست ارزش محصولات قابل فروش و دریافت مجوز از اداره کل اقدام نماید. به مراد عرضه، مصرف و کاربری ممنوع می­باشد. ماده59 ـ اداره کل به مراد اطلاعرسانی به اشخاص، مرکزها و واحدهای مورد قضیه این آییننامه نسبت به پایه گذاری کردن و ابلاغ تعرفه خدمات پس از فروش تجهیزات طبابت (ساعتمزد) اقدام مینماید. ماده50 ـ ارائه سرویس ها پس از فروش برعهده تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و نماینده قانونی آن­ها میباشد و به منظور افزایش میزان مرغوب بودن سرویس ها و رعایت ایمنی مصرفکننده و استمرار کارایی تجهیزات پزشکی، موظف به رعایت دستورالعملهای ابلاغی میباشند. اگر شما هر جور سوالی در ارتباط حیاتی چه جایی و طریق به کارگیری از تجهیزات طبی فروشگاه دارید، می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

مقالات جدید خواندنی  نمایشگاه خط زیبایی در موزه هنر متروپولیتن